Choose the best answer. (Em hãy kéo, thả đáp án đúng vào chỗ trống)

...