Choose the best answer to complete the sentence.You _____ pick up flowers in the school garden.


Câu 68930 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the sentence.

You _____ pick up flowers in the school garden.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Must: phải, được phép

 Mustn’t: hàm ý bạn không được làm gì hoặc không có lựa chọn nào khác

Can’t: không thể

Should: nên

Xem lời giải

...