Choose the best answer to complete the sentence.Travelling on mountains is really dangerous, so you _____ go alone.


Câu 68931 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the sentence.

Travelling on mountains is really dangerous, so you _____ go alone.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Must: phải, được phép

 Mustn’t: cấm  

Can’t: không thể

Should: nên

Xem lời giải

...