Choose the best answer to complete the sentence.We _______ eat sweets in the classrooms.


Câu 68932 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the sentence.

We _______ eat sweets in the classrooms.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Must: phải, được phép

Mustn’t: hàm ý cấm làm gì

Can: có thể

Don’t have to: lại có nghĩa là không cần thiết, tức là bạn có “toàn quyền” quyết định xem có làm việc đó hay không. 

Xem lời giải

...