Choose the best answer to complete the sentence.I ______ watch TV late at night. My parents say I must go to bed early.


Câu 68933 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the sentence.

I ______ watch TV late at night. My parents say I must go to bed early.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Must: phải, được phép

Can: có thể

Can’t: không thể

Don’t have to: có nghĩa là không cần thiết

Xem lời giải

...