Choose the best answer to complete the sentence.You____ put the rubbish into the bin.


Câu 68934 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the sentence.

You____ put the rubbish into the bin.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- must: phải, được phép

- mustn’t: hàm ý bạn không được làm gì hoặc không có lựa chọn nào khác

- has to: phải làm gì (đi với chủ ngữ số ít)

- don’t have to: có nghĩa là không cần thiết, tức là bạn có “toàn quyền” quyết định xem có làm việc đó hay không. 

 

Xem lời giải

...