Choose the best answer to complete the sentence.You ______ take photos in this museum. It's against the rule.


Câu 68935 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the sentence.

You ______ take photos in this museum. It's against the rule.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- against the rule: vi phạm nội quy

Can: có thể

Must: phải, được phép

 Mustn’t: không được làm gì hoặc không có lựa chọn nào khác

Don’t have to: không cần thiết,

Xem lời giải

...