Choose the best answer to complete the sentence.I _______ do my homework. My teacher said so.


Câu 68937 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the sentence.

I _______ do my homework. My teacher said so.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Can: có thể

Mustn’t: cấm  

Don’t have to: không cần thiết

Have to (phải) được dùng để đề cập đến một việc hay một nghĩa vụ cần thiết phải làm do tác động bên ngoài.

Xem lời giải

...