Choose the best answer to complete the sentence.This is the smoking room at this airport . You ______ smoke in this room.


Câu 68938 Vận dụng

Choose the best answer to complete the sentence.

This is the smoking room at this airport . You ______ smoke in this room.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Can: có thể

Must: phải, được phép

Mustn’t: cấm làm gì

Don’t have to: có nghĩa là không cần thiết

 

Xem lời giải

...