Choose the best answer to complete the sentence.You _______ across the road without looking around.


Câu 68939 Vận dụng

Choose the best answer to complete the sentence.

You _______ across the road without looking around.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Can: có thể

Must: phải, được phép

 Mustn’t: không được làm gì

Don’t have to: có nghĩa là không cần thiết, tức là bạn có “toàn quyền” quyết định xem có làm việc đó hay không. 

Xem lời giải