Để nhận biết các khí: CO2, SO2, NH3 dùng các thuốc thử nào sau đây?


Câu 6924 Thông hiểu

Để nhận biết các khí: CO2, SO2, NH3 dùng các thuốc thử nào sau đây?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết Phân biệt một số chất vô cơ

Xem lời giải

...