Choose the correct answer to complete the sentence.I think I’ll ____ some orange juice, actually.


Câu 69740 Nhận biết

Choose the correct answer to complete the sentence.

I think I’ll ____ some orange juice, actually.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Công thức thì tương lai đơn: S + will + V-infi (ai sẽ làm gì)

Xem lời giải

...