Choose the best answer.Louise is very fond _________ going camping with friends at weekends.


Câu 69922 Nhận biết

Choose the best answer.

Louise is very fond _________ going camping with friends at weekends.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Cụm từ: be fond of + V_ing/N (yêu thích làm gì)

Xem lời giải

...