Choose the best answer.The technology has enabled development of an online ______ library.


Câu 69925 Nhận biết

Choose the best answer.

The technology has enabled development of an online ______ library.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Virtual: thực tế ảo                     

Real: có thực              

Funny: vui nhộn                      

Fast: nhanh

Xem lời giải

...