Choose the best answer.I usually water the trees and flowers around my house in my _____ time.


Câu 69926 Nhận biết

Choose the best answer.

I usually water the trees and flowers around my house in my _____ time.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Cụm từ: spare time (thời gian rảnh)

Xem lời giải

...