Choose the best answer.It is very _______ to watch these movies. I think you should watch them.


Câu 69927 Nhận biết

Choose the best answer.

It is very _______ to watch these movies. I think you should watch them.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vị trí cần điền một tình từ vì đứng sau to be và very

Xem lời giải

...