Choose the best answer.That dress looks so ______. I want to buy it. Do you think it is nice?


Câu 69928 Nhận biết

Choose the best answer.

That dress looks so ______. I want to buy it. Do you think it is nice?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Fancy (adj): lạ mắt , ngon, vui mắt

Funny: Buồn cười

Crazy: Khùng                                      

Noisy: Không ồn ào

Xem lời giải

...