Choose the best answer.Speech is the fastest method of _____ between people.


Câu 69929 Thông hiểu

Choose the best answer.

Speech is the fastest method of _____ between people.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sau of là 1 danh từ hoặc là danh động từ (V-ing)

Xem lời giải

...