Choose the best answer.About favourite leisure activities, she and I share many things in _____.


Câu 69931 Thông hiểu

Choose the best answer.

About favourite leisure activities, she and I share many things in _____.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Similarity (n): Tương tự                                                                                                                  

General: Chung                                                                                 

Common: Chung                                                                             

The same: Giống nhau

Cụm từ: have/share sth in common (có điểm chung)

Xem lời giải

...