Choose the best answer.Mai’s mom likes ______ spring rolls when her family has parties.


Câu 69932 Thông hiểu

Choose the best answer.

Mai’s mom likes ______ spring rolls when her family has parties.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- spring rolls: nem (món ăn)

- Động từ make + món ăn: làm món đó

 

Xem lời giải

...