Choose the best answer.Why don’t we ________ our parents with some DIY projects? I think it is useful.


Câu 69933 Thông hiểu

Choose the best answer.

Why don’t we ________ our parents with some DIY projects? I think it is useful.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Help: Giúp đỡ 

Do: Làm

Make: Chế tạo, làm

Give: Đưa

Xem lời giải

...