Choose the best answer.She loves winter sports, so I think she should go ______ this winter.


Câu 69934 Thông hiểu

Choose the best answer.

She loves winter sports, so I think she should go ______ this winter.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

winter sports: thể thao mùa đông

Swimming: Bơi                            

Hiking: Đi tản bộ                     

Ice-skiing: Trượt tuyết                

Jogging: Chạy bộ

 

Xem lời giải

...