Choose the best answer.Ann is hooked _____ going shopping.


Câu 69935 Thông hiểu

Choose the best answer.

Ann is hooked _____ going shopping.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Cụm từ: Be hooked on + V_ing/N (thích làm gì)

Xem lời giải

...