Choose the best answer.Nick’s keen _____ climbing mountains in the summer.


Câu 69936 Vận dụng

Choose the best answer.

Nick’s keen _____ climbing mountains in the summer.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Cụm từ: be keen on+V_ing/N (yêu thích điều gì/làm gì)

Xem lời giải

...