Choose the best answer.Sam is addicted _____ out. I never see him at home.


Câu 69937 Vận dụng

Choose the best answer.

Sam is addicted _____ out. I never see him at home.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Cụm từ: be addicted to + V_ing (yêu thích làm gì)

Xem lời giải

...