Choose the best answer.I really love outdoor activities like _____. I usually go to the park across my house to enjoy my new pair of roller skates.


Câu 69938 Vận dụng

Choose the best answer.

I really love outdoor activities like _____. I usually go to the park across my house to enjoy my new pair of roller skates.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- outdoor activities: hoạt động ngoài trời

- new pair of roller skates: giày trượt băng

dancing: nhảy

swimming: bơi

skating: trượt ván

gardening: làm vườn

Xem lời giải

...