Choose the best answer._____ to computer games results in many negative effects on teenagers.


Câu 69941 Vận dụng

Choose the best answer.

_____ to computer games results in many negative effects on teenagers.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Addicted: cực ham thích (Adj)                              

Addictive (adj):                                                                              

Addict (V): nghiện                                                             

Addiction (N):

Xem lời giải