Phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế?


Câu 70196 Thông hiểu

Phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Ghi nhớ: Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó nguyên tử của nguyên tố này thay thế nguyên tử của nguyên tố khác trong hợp chất.

Xem lời giải

...