Choose the best answer.You _____ stay up too late because it’s not good for your health.


Câu 72619 Thông hiểu

Choose the best answer.

You _____ stay up too late because it’s not good for your health.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Don’t have to+ V_infi (không phải làm gì)

Shouldn’t+V_infi ( không nên làm điều gì)

Xem lời giải

...