Choose the best answer.It is going to rain. You _____ take a raincoat.


Câu 72620 Thông hiểu

Choose the best answer.

It is going to rain. You _____ take a raincoat.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Must+V_infi (phải làm gì, người nói cảm thấy việc đó cần phải làm)

Have to+ V_infi (phải làm gì, vì sự tác động từ bên ngoài)

Should + V_infi (nên làm điều gì)

Xem lời giải

...