Choose the best answer.When going to the pagoda, people _____ wear shorts.


Câu 72621 Thông hiểu

Choose the best answer.

When going to the pagoda, people _____ wear shorts.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Needn’t  to+ V_infi (không cần phải làm gì)

Don’t have to+ V_infi (không phải làm gì)

Shouldn’t+V_infi ( không nên làm điều gì)

Won’t+V_infi (sẽ không làm gì)

Xem lời giải

...