Choose the best answer.The teacher said we _____ read this book for out pleasure because it’s optional.


Câu 72622 Thông hiểu

Choose the best answer.

The teacher said we _____ read this book for out pleasure because it’s optional.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Should + V_infi (nên làm điều gì)

Needn’t + V_infi (không cần phải làm gì)

Can+ V_infi (có thể làm gì)

Xem lời giải

...