Choose the best answer.It _____ sunny at that time of year.


Câu 72624 Thông hiểu

Choose the best answer.

It _____ sunny at that time of year.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Should + V_infi (nên làm điều gì), có thể dùng với nghĩa phỏng đoán điều gì

- probably (có lẽ) là trạng từ

Xem lời giải

...