Choose the best answer.We should _____ it until tomorrow, it’s late now.


Câu 72625 Thông hiểu

Choose the best answer.

We should _____ it until tomorrow, it’s late now.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Should + V_infi (nên làm điều gì)

Xem lời giải

...