Choose the best answer.There are plenty of potatoes in the fridge. You _____ buy any.


Câu 72627 Thông hiểu

Choose the best answer.

There are plenty of potatoes in the fridge. You _____ buy any.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Needn’t + V_infi (không cần phải làm gì)

Mustn’t+V_infi (cấm không được làm gì)

Shouldn’t+V_infi ( không nên làm điều gì)

May not+V_infi (có lẽ không)

Xem lời giải

...