Choose the best answer.I ____ speak Arabic fluently when I was a child and we lived in Morocco.


Câu 72629 Thông hiểu

Choose the best answer.

I ____ speak Arabic fluently when I was a child and we lived in Morocco.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Might+V_infi (có thể làm gì)

Can+V_infi (có thể làm gì, khả năng cao hơn might)

Could (có thể làm gì, quá khứ của can)

Must+V_infi (phải làm gì, người nói cảm thấy việc đó cần phải làm)

Xem lời giải

...