Choose the best answer.If you want to speak English fluently, you ______ to work hard.


Câu 72631 Thông hiểu

Choose the best answer.

If you want to speak English fluently, you ______ to work hard.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Could+V_infi (có thể làm gì, quá khứ của can)

Need to+ V_infi (cần phải làm gì)

Needn’t  + V_infi (không cần phải làm gì)

Mustn’t+V_infi (cấm không được làm gì)

Xem lời giải

...