Choose the best answer.____ ask a question? – Yes, of course.


Câu 72634 Thông hiểu

Choose the best answer.

____ ask a question? – Yes, of course.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Must+V_infi (phải làm gì, người nói cảm thấy việc đó cần phải làm)

Should + V_infi (nên làm điều gì)

May+ V_infi (có thể làm gì, trong câu hỏi dùng để hỏi xin phép làm gì)
Will+ V_infi (sẽ làm gì, thì tương lai đơn)

Xem lời giải