Cho 13,32 gam peptit X do n gốc alanin tạo thành, thủy phân hoàn toàn trong môi trường axit thu được 16,02 gam alanin duy nhất. X thuộc loại nào?


Câu 727 Vận dụng

Cho 13,32 gam peptit X do n gốc alanin tạo thành, thủy phân hoàn toàn trong môi trường axit thu được 16,02 gam alanin duy nhất. X thuộc loại nào?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

X: (Ala)n → nAla

$ \to \,\,{n_X} = \frac{{{n_{Ala}}}}{n} \to \,\,{M_X} = \frac{{{m_X}}}{{{n_X}}} = 74n$

Mặt khác MX = 89n – (n – 1).18

Xem lời giải

...