Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền là 35Cl và 37Cl trong đó 35Cl chiếm 75,77% số nguyên tử. Phần trăm khối lượng 37Cl trong HClOn là 13,09%. Giá trị của n là:


Câu 72757 Vận dụng cao

Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền là 35Cl và 37Cl trong đó 35Cl chiếm 75,77% số nguyên tử. Phần trăm khối lượng 37Cl trong HClOn là 13,09%. Giá trị của n là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Từ đề bài tìm nguyên tử khối trung bình của clo.

%khối lượng 37Cl trong HClOđược tính như sau:

\({{37.0,2423} \over {{M_{HClOn}}}}.100\%  = 13,09\% \) 

Giải phương trình trên tìm được giá trị n.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.