Choose the best answer.Driver ____ stop when the traffic lights are red.


Câu 72792 Thông hiểu

Choose the best answer.

Driver ____ stop when the traffic lights are red.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Could+V_infi (có thể làm gì, quá khứ của can)

Might+V_infi (có thể làm gì, quá khứ của may)

May +V_infi (có thể làm gì)

Must+V_infi (phải làm gì, người nói cảm thấy việc đó cần phải làm)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.