Choose the correct answer that is made from the words given.You/ have to/ look after/ baby/careful.


Câu 72881 Thông hiểu

Choose the correct answer that is made from the words given.

You/ have to/ look after/ baby/careful.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Cấu trúc: have to + V_infi (phải làm gì)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.