Choose the correct answer that is made from the words given.She/ have to/ be/ most beautiful woman/ I/ ever see.


Câu 72884 Thông hiểu

Choose the correct answer that is made from the words given.

She/ have to/ be/ most beautiful woman/ I/ ever see.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Cấu trúc have to+V_infi (phải làm gì)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.