Câu thơ “Trơ cái hồng nhan với nước non” sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?


Câu 73218 Nhận biết

Câu thơ “Trơ cái hồng nhan với nước non” sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...