Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không đúng về định luật II – Niuton


Câu 73717 Thông hiểu

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không đúng về định luật II – Niuton


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng lí thuyết về định luật II – Niutơn: Véctơ gia tốc của một vật luôn cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của véctơ gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của véctơ lực tác dụng lên vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Xem lời giải

...