Biểu thức nào sau đây là đúng về định luật III – Niuton?


Câu 73718 Nhận biết

Biểu thức nào sau đây là đúng về định luật III – Niuton?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng lý thuyết về định luật III – Niuton: Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này là hai lực trực đối:  

Xem lời giải

...