Điều nào sau đây là sai khi nói về lực và phản lực?


Câu 73720 Thông hiểu

Điều nào sau đây là sai khi nói về lực và phản lực?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng lí thuyết về định luật III – Niuton: Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này là hai lực trực đối:  ${\vec F_{AB}} = - {\vec F_{BA}}$

Xem lời giải

...