Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?


Câu 73721 Thông hiểu

Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng định luật I Niutơn: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì nó giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.

Xem lời giải

...