Chọn phát biểu đúng?


Câu 73722 Thông hiểu

Chọn phát biểu đúng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức về các định luật của Niuton: Định luật I, định luật II, định luật III Niuton.

Xem lời giải

...