Trường hợp nào sau đây có liên quan đến quán tính?


Câu 73723 Thông hiểu

Trường hợp nào sau đây có liên quan đến quán tính?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức về quán tính: Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.

Xem lời giải

...